Menu

Misja na Marsa

Misja na Marsa

Zaplanujmy misję na Marsa, jak dolecimy na Księżyc, to też będzie fajnie!

Misja na Marsa to jeden z nielicznych w Polsce programów mentoringowych. Jego uczestnicy mają możliwość odbywania szkoleń bezpośrednio z osobami, które osiągnęły sukces w interesującej uczestnika dziedzinie. Idea projektu polega na stworzeniu przestrzeni do odbywania cyklicznych spotkań mentora z jego podopiecznym. Podopieczny ma możliwość obserwowania mentora w jego środowisku pracy, zadawania pytań, wyciągania wniosków. Forma pracy 1:1 tworzy pozytywną atmosferę wzajemnego zaufania, dzięki czemu forma projektu odbiega od formy przyjętej w większości szkoleń. Po ukończonym rocznym programie mentoringowym uczestnik otrzymuje certyfikat jego ukończenia, będzie miał ponadto możliwość zostania ambasadorem projektu.

W programie uczestniczyć mogą osoby od 18 do 26 roku życia lub starsze, o ile wykazują się szczególnymi przymiotami . Rekrutacja rozpoczyna się 21 grudnia 2017 r. i trwa do 31 stycznia 2018 r.

Osoby chcące wziąć udział w programie proszone są o przesłanie:


  • Autoreferatu w formie filmu w formacie mp4 (można przesłać link do prezentacji; w styczniu na stronie pojawi się możliwość przesłania autoreferatu za pośrednictwem strony internetowej)
  • Pisemnej rekomendacji nauczyciela/nauczyciela akademickiego/opiekuna naukowego/osoby mogącej poświadczyć zainteresowania i szczególne talenty kandydata
  • Zaświadczenia o studiowaniu oraz o średniej ocen (w przypadku osób niestudiujących - skan świadectwa maturalnego)
  • Oświadczenie o zgodzie na udział w procesie rekrutacyjnym*.

Aplikować można za pośrednictwem formularza poniżej. Skany dokumentów należy wysłać mailowo na adres: info@fundacjagg.pl, a oryginały pocztą na adres: Fundacja im. Grzegorza Góraka, Al. Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław*Wzór zgody

Miejscowość, data

Ja, niżej podpisany/a ................................., wyrażam zgodę na udział w procesie rekrutacyjnym do projektu mentoringowego "Misja na Marsa" organizowanego przez Fundację im. Grzegorza Góraka. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia tego procesu, a także w zakresie niezbędnym do udziału w projekcie (w przypadku zakwalifikowania). Oświadczam jednocześnie, iż zapoznałem/am się z regulaminem projektu oraz że akceptuję jego postanowienia."


czytelny podpis